Ontwikkelingssamenwerking

Marokko als partner in ontwikkelingssamenwerking.

Wie zijn we als partner?

Enkele gegevens over Marokko als partner in ontwikkelingssamenwerking.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
België als ontwikkelingspartner


In 2021 bedroeg de Belgische officiële ontwikkelingshulp aan Marokko 14,02 miljoen euro; 4,94 miljoen euro voor niet-gouvernementele samenwerking, 8,39 miljoen euro voor gouvernementele federale samenwerking en 0,69 miljoen euro voor niet-federale samenwerking (gewesten en gemeenschappen).

De afdeling ontwikkelingssamenwerking in Marokko volgt de dossiers op inzake federale gouvernementele, niet-gouvernementele, Europese en multilaterale samenwerking.

Zij zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende Belgische actoren, "TEAM BELGIUM", om zo de uitwisselingen, synergiën en complementariteit te versterken, en volgt daarnaast ook het ontwikkelingsbeleid van Marokko op net als alle prioritaire thema's voor beide landen.

De Belgische samenwerking is samen met de EU en Frankrijk co-leader van de thematische groep “gender”.
 

Federale gouvernementele samenwerking


Het samenwerkingsprogramma (CP) 2016-2020 dat in 2016 door de Gemengde Commissie werd goedgekeurd bedroeg een totaalbedrag van 16,85 miljoen euro en was gericht op de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en kinderen, de migratieproblematiek, de bevordering van het ondernemerschap van jongeren, opleiding en modernisering van het ambtenarenapparaat met de nadruk op digitalisering, capaciteitsopbouw, overdracht van kennis, knowhow en technologieën. 

Momenteel lopen er nog drie projecten: 

  1. Steun aan de veiligheidsdiensten met als thema de bestrijding van geweld tegen vrouwen;
  2. e-TAMKEEN: programma ter versterking van de vaardigheden van ambtenaren (F/M), op centraal en lokaal niveau, op het gebied van digitalisering;
  3. PAREE II: Steunproject voor studies en expertise.

Het project “Steun aan economische belangengroepen voor de ontwikkeling van de dadelpalmsector in de Marokkaanse oases” (PAGIE) van het CP 2010-2013 loopt eveneens nog.
 

Samenwerkingsportefeuille 2023-2028 in voorbereiding


In nauw overleg met de Marokkaanse autoriteiten wordt een nieuwe bilaterale samenwerkingsportefeuille 2023-2028 voorbereid. Doel is bij te dragen tot de doelstellingen van het nieuwe ontwikkelingsmodel van Marokko en met name tot de inclusieve en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in het kader van de bevordering van degelijk werk. Het zal gebaseerd zijn op twee prioritaire pijlers: de economische integratie van vrouwen en jongeren en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de operationalisering van de strategische nota van DGD over de samenwerking in landen met een gemiddeld inkomen. Dit nieuwe samenwerkingsprogramma zal ook complementariteit en synergie met andere instrumenten en kanalen van de Belgische samenwerking bevorderen, maar ook met andere actoren die aan deze prioritaire thema's werken.

Enabel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Belgische federale gouvernementele samenwerking. De laatste jaren heeft Enabel ook haar portefeuille van projecten voor derden sterk uitgebouwd. Voor meer informatie, bezoek de Enabel-website, Twitter en Facebook

Image
Enabel

Niet-gouvernementele samenwerking


Op het gebied van niet-gouvernementele samenwerking zijn de nieuwe gemeenschappelijke strategische kaders, geografisch (voor Marokko) en thematisch (duurzame steden, hoger onderwijs en wetenschap voor duurzame ontwikkeling, en fatsoenlijk werk) goedgekeurd voor de periode 2022-2026 en zijn de nieuwe meerjarenprogramma's van de niet-gouvernementele samenwerkingsactoren, gefinancierd door de Directie Generaal Ontwikkeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van start gegaan. 

De behandelde thema's zijn divers: gezondheid, gendergelijkheid, fatsoenlijk werk, mensenrechten, werkgelegenheid, migratie, onderwijs... in partnerschap met het maatschappelijk middenveld van Marokko maar ook met institutionele actoren. 

Hieronder valt ook de universitaire samenwerking met VLIR-UOS en ARES (bijna 2,2 miljoen euro in 2021).

Image
APEFE, RCN, Congodorpen, Dokters van de Wereld, SOLSOC, Echos Communication, Advocaten Zonder Grenzen
Image
ARES, Brulocalis, Vliruos